Wijzigingen

evaluatieSamen met de aanpassingen van de verkorte termijn tot vaste benoeming komt er ook een belangrijke wijziging in de functionerings- en evaluatieprocedure. De nieuwe regelgeving gaat al in vanaf 1 september 2021. Heel binnenkort dus. Tegen die tijd moeten de functiebeschrijvingen worden aangepast.

Voor de scholen en scholengemeenschappen werk aan de winkel en zeker in de scholen waar het personeel het geluk heeft om over een vakbondsafgevaardigde en een LOC te beschikken. Op die manier heeft het personeel via hun vertegenwoordiger op een officiële manier inspraak.

Die functiebeschrijvingen moeten nog voor de zomervakantie op het LOC (voor de schoolbesturen) en het OCSG (voor de schoolgemeenschappen) onderhandeld worden. Samen met de aanpassingen van de verkorte termijn tot vaste benoeming komt er ook een belangrijke wijziging in de functionerings- en evaluatieprocedure. De nieuwe regelgeving gaat al in vanaf 1 september 2021. Heel binnenkort dus. Tegen die tijd moeten de functiebeschrijvingen worden aangepast. Voor de scholen en scholengemeenschappen werk aan de winkel en zeker in de scholen waar het personeel het geluk heeft om over een vakbondsafgevaardigde en een LOC te beschikken. Op die manier heeft het personeel via hun vertegenwoordiger op eenn officiële manier inspraak. Die functiebeschrijvingen moeten nog voor de zomervakantie op het LOC (voor de schoolbesturen) en het OCSG (voor de schoolgemeenschappen) onderhandeld worden.
FunctiebeschrijvingenElk personeelslid zal over een functiebeschrijving moeten beschikken die hij ontvangt bij de aanstelling, tekent voor kennisname, getekend door de eerste evaluator (wat in de meeste gevallen de directeur is) en waarin staat wat van hem of haar verwacht wordt. Dat was voorheen ook al zo. Maar het grote verschil is dat die vanaf 1 september 2021 meer algemeen zal moeten zijn, terwijl die vroeger specifiek per individuele leerkracht werd opgesteld met kern- en specifieke taken. Vanaf nu horen in die functiebeschrijving enkel nog KERNTAKEN te staan. Er moet een functiebeschrijving komen PER AMBT en PER INSTELLING (school). Voor specifieke functies zoals bijvoorbeeld preventieadviseur, stafmederker, ondersteuner,... kan er ook een functiebeschrijving worden opgesteld. De inhoud van de functiebeschrijving bestaat uit de hoofdopdracht (voor een onderwijzer is dat de lesopdracht) en de kerntaken (planning, voorbereiding, begeleiding leerlingen, evaluatie leerlingen, professionalisering, overleg en samenwerking).Er kunnen nog altijd instellingsgegbonden opdrachten onderling worden afgesproken, maar die worden NIET opgenomen in de functiebeschrijving en kunnen ook NIET geëvalueerd worden. 
FunctioneringsgesprekDit gebeurt niet meer zoals voorheen verplicht om de vier jaar (wat in de praktijk een onmogelijke opdracht bleek). Het doel van zo’n gesprek moet hoofdzakelijk het coachen van het personeelslid zijn. Voor elk personeelslid worden er twee evaluatoren aangeduid: de directeur en in de meeste gevallen iemand van het schoolbestuur als tweede evaluator. De eerste evaluator wordt verplicht om daarvoor een opleiding te volgen (mocht dat nog niet gebeurd zijn) binnen een termijn van 2 jaar. Functioneringsgesprekken worden op regelmatige basis gehouden, informeel of formeel. Een personeelslid kan vragen naar een functioneringsgesprek en heeft daar dan ook recht op. Na een gesprek wordt er een functioneringsverslag opgemaakt. De tweede evaluator hoeft niet altijd deel te nemen aan een functioneringsgesprek maar bewaakt wel het proces en is aanwezig op verzoek van een personeelslid of van de eerste evaluator. EvaluatieprocedureDit is een constructief en positief beleidsinstrument, dat moet mogelijk maken een autonoom personeelsbeleid te voeren gericht op het verstrekken van kwaliteitsvol onderwijs.Er kan geen evaluatie plaatsvinden indien er geen functiebeschrijving is, geen verbeterpunten zijn opgenomen in het functioneringsverslag en indien er geen coaching en begeleiding heeft plaatsgevonden. Een evaluatiegesprek kan pas plaatsvinden na 120 dagen effectieve prestaties na een eerste functioneringsgesprek en na voldoende coaching en begeleiding.Het doel van een evaluatiegesprek en -verslag is het functioneren van het personeelslid te verbeteren. Het verslag wordt opgesteld door de eerste evaluator met een eindconclusie: voldoende of onvoldoende.Het personeelslid ondertekent ter kennisname en krijgt een gedateerde kopie.De evaluatie gebeurt op basis van vaststellingen van de eerste evaluator en een verslag van een gedelegeerde (is iemand die het proces heeft opgevolgd en begeleid)Bij conclusie onvoldoende komt er een tweede evaluatie. Is die weer onvoldoende volgt er ONTSLAG.
Na conclusie voldoende stopt de evaluatieprocedure

bezoekers: 
1.png9.png2.png5.png4.png2.png
vandaag: 7
deze maand: 3153
29-07-2021
      SiteLock

COV organiseert!

Geen komend evenement!

Vorming voor COV militanten

COV Facebook