WIE IS WIE ?
Freddy Vaes 
1ste kringvoorzitter,
Freddy Vaes
 
Ludo SouvereynsKringsecretaris,
Ludo Souvereyns
 
Paul GeerdensKringpenningmeester,
Paul Geerdens
 


Kring-VA,
Freddy Vaes
Fabienne Ramakers

 
Kringafgevaardigde PC,
Vital Nijst
Laurent Bijnens
Kringafgevaardigde directeurs,
Myrjam Vanroye
Kringafgevaardigde SCAP,
vacant
Kringafgevaardigde SCKO,
Christel Moors
Kringafgevaardigde SCP,
Jos Aerts
Rik Schiepers
Coöptatie,
Lou WIllems

Welkom op de pagina van kring Genk-Lanaken (705)

Hier vindt u allerlei info omtrent de activiteiten en bestuursleden van de kring.

Kring Genk-Lanaken

Dank u wel voor de hulp
tijdens de TREFDAG

Een welgemeende dank u wel aan de bestuursleden en sympathisaten van onze kring om tijdens de paasvakantie te hebben meegewerkt aan de provinciale TREFDAG in het Cultureel Centrum van Genk.

Hier enkele foto's die we konden opsnorren

foto's

De NEGATIEVE lijst

We hebben al een paar keer via het kringkoeriertje de zogenaamde negatieve lijst gepubliceerd. Dat is een opsomming van taken die niet tot het opdrachtenpakket van het personeel kunnen behoren. Dit staat duidelijk gestipuleerd in het decreet betreffende de rechtspositie van de personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs. Het is uiteraard niet verboden om die taken te doen, maar ze kunnen NIET in een functiebeschrijving worden opgenomen:

1. het organiseren van busvervoer
2. het uitvoeren van materieel onderhoud en/ of herstellingen van en in de school (dit geldt uiteraard niet voor ondermeer de ICT coördinator van wie mag verwachten worden dat hij er voor zorgt dat bijvoorbeeld computers operatief zijn)
3. het bijwonen van en het meewerken aan godsdienstige, levensbeschouwelijke of socio-culturele activiteiten buiten schoolverband
4. de opvang van kinderen tijdens klasvrije namiddagen en de schoolvakanties
5. bijlessen of therapie geven voor en na de schooluren
6. huisbezoeken afleggen (met uitzondering van de zorgcoördinator die voor de scholengemeenschap belast is met de kleuterparticipatie)
7. middagtoezicht houden
8. verzekeren van busbegeleiding
9. het verkeer regelen op de openbare weg
10. het vervullen van adminstratieve en/of organisatorische taken die niet eigen zijn aan zijn uitgeoefende ambt.

Vorming voor vakbondsafgevaardigden

Op donderdag 23 maart kregen de vakbondsafgevaardigden en personeelsvertegenwoordigers van onze kring een vorming omtrent prestatieregelingen en de werking in overlegorganen.
De wetteksten werden besproken en aan de hand van oefeningen werd geprobeerd om wat dingen in de vingers te krijgen. De deelnemers gingen heel tevreden huiswaarts.